Лекционният курс по дисциплините „Анестезиология и Интензивна медицина“ и „Спешна медицина“ за студенти по специалността „Медицина“ ще се води от доцент д-р Господин ДИМОВ, дм

Университетски преподавател по Анестезиология, Спешна и Интензивна медицина

CV